Jakie są główne zasady wiary ewangelicznych chrześcijan?

Przeczytasz to w: 1.46 mintue

Ewangeliczni chrześcijanie – jako protestanci — uznają reformacyjne zasady chrześcijaństwa:

Tylko Pismo (Sola Scriptura)

Pismo Święte jest najważniejszym i ostatecznym autorytetem, także moralnym, w sprawach życia i wiary. Chrześcijanie kierują się zapisanymi w nim regułami przy podejmowaniu codziennych decyzji i wyborów (zob. np. 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,16).

Tylko łaska (Sola Gratia)

Nawrócenie i prowadzenie przemienionego życia jest możliwe tylko dzięki łasce udzielanej przez Boga. Łaska rozumiana jest w Biblii jako bezwarunkowy dar, którego otrzymanie nie jest związane z żadną zasługą (zob. np. List św. Pawła do Efezjan 2,1-10).

Tylko wiara (Sola Fide)

Jako ludzie jesteśmy grzeszni, ale dzięki wierze w Jezusa Chrystusa – w Jego boską naturę, śmierć i zmartwychwstanie – możemy otrzymać Boże przebaczenie, które przykrywa każdy grzech. Według Biblii zbawienie otrzymuje się z łaski przez wiarę, a dobre uczynki są konsekwencją przemienionego życia oraz dowodem, że jako ludzie jesteśmy stworzeni na podobieństwo dobrego a Boga (zob. np. Ewangelia św. Jana 3.16; List św. Pawła do Efezjan 28-10: List św. Pawła do Galatów )

Tyłko Chrystus (Solus Christus)

W centrum nauczania i wiary ewangelicznego chrześcijaństwa znajduje się postać Jezusa Chrystusa – wcielonego Boga, który złożył samego siebie jako ofiarę za grzechy ludzi. Tylko Jego ofiara jako 100% człowieka i 100% Boga jest wystarczająca, aby unieważnić każdy grzech i pojednać nas z Bogiem. Dlatego Pismo Święte naucza, że Boży Syn jest jedyną drogą do Ojca i jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi (zob. np. Ewangelia św. Jana 14,6: Dzieje Apostolskie 4.10-12:1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,5).

Tylko Bogu chwała (Soli Deo Gloria)

Ewangeliczni chrześcijanie zgadzają się, że skoro Bóg tak wiele zrobił dla ludzi i tak bardzo ich ukochał, bez żadnej zasługi z ich strony, to jedynie Jemu powinno być oddawane uwielbienie i tylko Jemu należy się chwała (zob. np. Księga Wyjścia 20.3-6. List św. Pawła do Filipian 2,5-11).

źródło:

broszura KIM SĄ EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE wydana przez:

Ewangeliczna Polska

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.