KIM JESTEŚMY?

Dobrze, że pytasz, a jeszcze mądrzej, że sprawdzasz: kim są Ewangeliczni Chrześcijanie.

Nie.

Choć w myśli bardzo starej definicji Świętego Ignacego Antiocheńskiego (zmarł w 107r n.e.):

„Tam gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny” Powszechny to katolicki.

My dziś powiedzielibyśmy, że gdzie Chrystus tak Kościół Chrystusowy, kościół Jego naśladowców i wyznawców.

Więc jesteśmy Kościołem Chrystusowym co zresztą mówi już nazwa naszej społeczności ewangelicznej Kościół Jezusa Chrystusa w Zambrowie.

Większość z nas była w Kościele Katolickim i z powodu nauki sprzecznej z Biblią odeszła z tego kościoła.

Nie.

Zgodnie z Biblią jedynym zwierzchnikiem Kościoła i głową całego Kościoła na całej ziemi jest Pan Jezus Chrystus.

Nie.

Jesteśmy zarejestrowanym w MSWiA związkiem wyznaniowym pod nazwą:

Kościół Boży w Polsce

Polski Kościół Boży należy do ogólnoświatowego Kościoła Bożego (w USA CHURCHofGOD) i stanowi federację zborów zielonoświątkowych w Polsce.

Zarejestrowany 12.01.1996 roku w rejestrze Kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale A, pod numerem 105.

W 2020 roku liczył 2826 wiernych należących do 79 zborów.

Kościół Boży w Polsce funkcjonuje jako związek autonomicznych Kościołów lokalnych i prowadzi działalność misyjną na terenie całego kraju.

Główne biuro Kościoła mieści się w Krakowie.

Tak.

Jest wiele wyznań z nurtu protestanckiego. Jesteśmy jednym z nich. Formalnie w Polsce działamy w ramach Kościoła Bożego.

Mamy zgodność co do pięciu podstawowych zasad protestantyzmu:

  • sola scriptura – jedynie Biblia stanowi autorytet w sprawach wiary i praktyki chrześcijańskiej;
  • solus Christus – jedynie Jezus Chrystus, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem;
  • sola gratia per sola fide – jedynie łaska Boża jest podstawą usprawiedliwienia grzesznika poprzez wiarę i niezależnie od jego uczynków;
  • soli Deo gloria – jedynie Bóg jest godzien oddania Jemu czci przez stworzenie.

Nie. Nie jesteśmy częścią Kościoła Ewangelicko-augsburskiego.

W co wierzą Ewangeliczni Chrześcijanie – określani też jako Biblijni Chrześcijanie?