Dziedzictwo jakie mamy w Chrystusie czyli aplikacje dla wierzących
Wpis

Dziedzictwo jakie mamy w Chrystusie czyli aplikacje dla wierzących

Dziedzictwo jakie mamy w Chrystusie czyli aplikacje dla wierzących Ile muszę być wierzący aby otrzymać Ducha Świętego? Kto musi się modlić za mnie bym zaczął modlić się językami? Ile muszę pościć by skutecznie modlić się za chorych? Z kim skutecznie i stuprocentowo uzdrawiać nieuleczalnie chorych? Czy jestem godna aby uzdrawiać chorych? Jaka technika modlitwy jest...

Jak się za nas modlić czyli Nowotestamentowe modlitwy apostoła Pawła
Wpis

Jak się za nas modlić czyli Nowotestamentowe modlitwy apostoła Pawła

Dwa nauczanie pastora Leszka Korzenieckiego na podstawie Listu do Efezjan: jak modlić się o duchowy wzrost i wiarę.   15 Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych;16 Nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach;17 Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa,...

Dlaczego istnieje tak wiele Kościołów ewangelicznych? Czym one się różnią?
Wpis

Dlaczego istnieje tak wiele Kościołów ewangelicznych? Czym one się różnią?

Protestanci zasłynęli z tego, że kiedy Biblię przez lata traktowano jako księgę zakazaną dla zwykłych ludzi, oni przywrócili ją wiernym, nie narzucając przy tym żadnego odgórnego sposobu jej interpretacji. Biskupi czy inni przywódcy protestanccy nie rościli sobie prawa do autorytatywnej wykładni Słowa Bożego. Od której odejście byłoby grzechem. Pełne wolności podejście do lektury Pisma Świętego...

Wpis

Co rozumiemy pod pojęciem „ewangeliczne chrześcijaństwo”?

„Nazwa Chrześcijanie, a w zasadzie Chrystianie (od imienia Chrystus) jako określenie uczniów Jezusa Chrystusa po raz pierwszy odnotowana została na kartach Pisma Świętego w księdze Dziejów Apostolskich 11,26 około roku 60 ne.: W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Nazwa ta jest związana z życiem oraz nauczaniem Jezusa Chrystusa. (..) Z biegiem lat,...

Wpis

Jakie są główne zasady wiary ewangelicznych chrześcijan?

Ewangeliczni chrześcijanie – jako protestanci — uznają reformacyjne zasady chrześcijaństwa: Tylko Pismo (Sola Scriptura) Pismo Święte jest najważniejszym i ostatecznym autorytetem, także moralnym, w sprawach życia i wiary. Chrześcijanie kierują się zapisanymi w nim regułami przy podejmowaniu codziennych decyzji i wyborów (zob. np. 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,16). Tylko łaska (Sola Gratia) Nawrócenie...

Wpis

Kościoły ewangeliczne wobec Kościoła rzymskokatolickiego – co nas łączy, a co różni?

Wszyscy chrześcijanie zgadzają Się z dogmatem zawartym w odpowiedzi na pytane 1 – uznają autorytet Biblii oraz wierzą, że powstała z natchnienia Ducha Świętego. W kontraście jednak do Kościoła rzymskokatolickiego, który uważa, że objawienie znajduje się także w tradycji Kościoła oraz orzeczeniach soborów i papieży, ewangeliczni chrześcijanie uznają jedynie Pismo Święte za ostateczny autorytet (zob....

Wpis

W co wierzy ewangeliczny chrześcijanin na temat zbawienia?

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia św. Jana 3,16 W Piśmie Świętym napisane jest, że zbawienie jest darem od Boga. Ten dar może otrzymać każdy człowiek dzięki łasce, rozumianej jako akt Bożej przychylności niezależnej od naszych zasług (zob....

Wpis

Dlaczego ewangeliczni chrześcijanie kładą nacisk na osobistą więź z Chrystusem?

Tylko Jezus Chrystus pokochał nas – ludzi tak bardzo, że zapłacił swoim życiem za nasze grzechy, abyśmy uniknęli wiecznego potępienia. Nikt inny nie dał człowiekowi tak wielkiego daru, jakim jest zbawienie i nikt inny nie pragnie tak bardzo naszego dobra jak Jezus. Trudno jest lekceważyć tak wielką miłość. Jeśli wierzymy w to, jesteśmy zaproszeni do...

Wpis

Co jest największym autorytetem dla ewangelicznego chrześcijanina?

Jak wspomnieliśmy wcześniej. Jest nim Pismo Święte, czyli natchnione Boże Słowo. Ewangeliczni chrześcijanie uważają. Że Duch Święty używa właśnie Biblii, aby przekonać człowieka, czym sq: grzech, sprawiedliwość oraz sąd, przed którym każdy stanie po śmierci (zob. Ewangelia św. Jana 16,8; List do Hebrajczyków 4,12). Ewangeliczni wierzą również, że Bóg dał ludziom wystarczającą ilość dowodów na...

Wpis

Czy Biblia Kościołów ewangelicznych różni się od Biblii rzymskokatolickiej?

Biblia składa się ze Starego i Nowego Testamentu. Nowy Testament zawiera 27 ksiąg, takich samych zarówno w wydaniu Kościołów ewangelicznych. Jak i Kościoła rzymskokatolickiego. Stary Testament różni się wyborem ksiąg, które weszły w jego skład. Chrześcijanie ewangeliczni, tak jak wszyscy protestanci, uznają za natchnione przez Boga 39 ksiąg Starego Testamentu. Nazywają je kanonem Starego Testamentu...

Wpis

Kim jest pastor i dlaczego może mieć żonę?

Pastor jest jednym z przywódców lokalnego Kościoła, który poświęcił się służbie nauczania i głoszenia Słowa Bożego oraz duszpasterstwa. Na równi z innymi wierzącymi jest członkiem wspólnoty kościelnej, powołanym do służby Bogu. Jego rola jest o tyle znacząca, że powinien być przykładem dla innych wiernych Kościoła, dbać o ich rozwój duchowy i nauczać zgodnie z Biblią....

Wpis

Jak można przyłączyć się do Kościoła ewangelicznego?

Na nabożeństwo Kościoła ewangelicznego może przyjść każdy, bez względu na wiek czy przekonania. Jednak oby stać się oficjalnym członkiem takiego Kościoła, należy spełnić kilka warunków. Choć Kościoły ewangeliczne mają różne praktyki uzyskiwania członkostwa, zgadzają się w tym, że członkiem może stać się osoba nawrócona, czyli świadomie wierząca w Pana Jezusa, która prowadzi swoje życie w...

Wpis

Czy Kościoły ewangeliczne to sekty?

Pod pojęciem „sekta” rozumiemy destrukcyjny ruch religijny. Opierający się na kontroli i manipulacji poprzez fałszowanie doktryny, zastraszanie, wykorzystywanie finansowe lub fizyczne; a także kult oświeconego guru czy przywódcy. Kościoły ewangeliczne nie są tego rodzaju organizacjami. Są to otwarte wspólnoty religijne, jawnie przyznające się do swoich wierzeń i praktyk oraz działające w ramach prawa państwowego i...

  • 1
  • 2